Popredný distribútor
hutníckeho materiálu
KONTAKTUJTE NÁS

NAŠI OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA SÚ VÁM K DISPOZÍCII


RAVEN a. s.

RAVEN a. s.
Šoltésovej 420/2, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 31595804
IČ DPH: SK2020416134
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s., č. ú.: 0063664154/0900
IBAN: SK73 0900 0000 0000 6366 4154, SWIFT: GIBASKBX
Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka č.220/R